شاهرود علما

امام خمینی(ره)

 بعضى از کشورهاى اسلامى با داشتن ویزا از ورودم جلوگیرى نمودند؛ لذا صلاح دانـسـتـم کـه در کـشـور فـرانـسه موقتا سکونت گزینم تا کشورهاى اسلامى را براى این مـوضـوع مـطـالعـه نمایم و در آینده به کشورى اسلامى که بدانم در آنجا مى توانم به فعالیت هاى الهى خود ادامه دهم خواهم رفت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله سید مختار شاهرود علما، مخالفت های امام خمینی(ره) با رژیم شاهنشاهی، از سوژه های رسانه های گوناگون دنیا در سال های پیش از انقلاب اسلامی ایران بود که در این راستا مصاحبه هایی با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. «خبرگزاری حوزه» در ۳۰ شماره به صورت روزانه به انتشار برخی از این مصاحبه ها می پردازد.

* مصاحبه امام خمینى(ره) با خبرنگار رادیوى کانادا در تاریخ ۱۱/۹/۵۷

سؤال: آیا حضرت آیت الله نگران این نیستند که اگر شاه خلع شود، روسیه شوروى در ایران دخالت کند؟

جواب: خیر، هیچ نگرانى نیست. وضع ایران به صورتى است که روسیه شوروى نمى تواند دخالت کند.

سؤال: اگر چنانچه شاه خلع شود، چه کسى رهبرى را در دست خواهد داشت؟

جواب: بعدا معلوم مى شود، به عللى اکنون نمى توانم نام ببرم.

سـؤال: چـه تـعـدادى از افراد را حضرت آیت الله تصور مى کنند باید قربانى از بین رفتن شاه بشوند؟

جواب: تا شاه چه تعدادى را بکشد.

سـؤال: ارتش ایران را آمریکایى ها تعلیم داده اند و نسبت به شاه وفادار هستند، چنانکه شاه سقوط کند چه کسى ارتش را کنترل مى کند؟

جـواب: بـعـضـى از افـراد طـبـقـه اول ارتـش به شاه وفادارند؛ ولى رده هاى بعد اینطور نیستند.

سؤال: چرا حضرتعالى به جاى یک کشور اسلامى به فرانسه آمدید؟

جواب: بعضى از کشورهاى اسلامى با داشتن ویزا از ورودم جلوگیرى نمودند؛ لذا صلاح دانـسـتـم کـه در کـشـور فـرانـسه موقتا سکونت گزینم تا کشورهاى اسلامى را براى این مـوضـوع مـطـالعـه نمایم و در آینده به کشورى اسلامى که بدانم در آنجا مى توانم به فعالیت هاى الهى خود ادامه دهم خواهم رفت.

* مصاحبه های بعدی امام راحل با رسانه های خارجی را در شماره های بعد مطالعه کنید.

منبع: صحیفه نور/ جلد چهارم

انتهای پیام/