شاهرود علما

به گزارش شاهرود علما، همایش بزرگداشت مرحوم آیت الله صادقی رئیس اسبق حوزه علمیه اصفهان با حضور علما و فضلای حوزوی در سالن اهل بیت و سخنراین آیات  طبطبایی نژادو  مهدوی و پیام  هایی از سوی حضرت آیات مکارم شیرازی و مظاهری و وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی برگزار شد.