شاهرود علما

سالروز ۹ دی

۹۶/۰۷/۲۳

روز بصیرت - 9دی

سالروز ۹ دی

سالروز ۹ دی روز بصیرت گرامی باد
روزی که مردم بصیر ایران با هوشیاری نسبت به فتنه و فتنه گر وابسته به غرب اعلام بیزاری نمودند همانها که با ادعاهای دروغین و جهت رسیدن به منافع شخصی به این انقلاب و مردم آسیب رسانده و اسباب خوشحالی دشمن و منافقین را فراهم کردند
همانها که دیروز در فتنه مهره دشمن بودند امروز نیز باز جهت فشار و تحریم های بیشتر بر این مردم با دشمن مشغول نامه نگاری شدند

روز بصیرت - 9دی سالروز 9 دی سالروز 9 دی 9

پوستر ۹ دی