شاهرود علما

امام خمینی(ره)

خـارجـیـان کـه در مـمـلکـت هـسـتـند، اگر خلافى در مملکت نکنند، حکومت ما بر طبق قـوانـیـنـش بـا آنـان عـمـل خـواهـد کـرد و بـراى آنـان نـاراحـتـى فـراهـم نـخـواهـد شـد. امـا اسـرائیـل مـطـرود مـاسـت و براى همیشه، نه نفت به او مى دهیم و نه آن را به هیچ وجه مى شـنـاسـیـم.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله سید مختار شاهرود علما، مخالفت های امام خمینی(ره) با رژیم شاهنشاهی، از سوژه های رسانه های گوناگون دنیا در سال های پیش از انقلاب اسلامی ایران بود که در این راستا مصاحبه هایی با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. «خبرگزاری حوزه» در ۳۰ شماره به صورت روزانه به انتشار برخی از این مصاحبه ها می پردازد.
* مصاحبه امام خمینى(ره) با کانال سى.بى.اس آمریکا در تاریخ ۲۰/۹/۵۷

سؤال: شما درباره تظاهرات دیروز و راهپیمایى تهران چه فکر مى کنید؟ نتیجه آنها از نظر شما چگونه است؟

جـواب: تـظاهرات دیروز در سطح بسیار وسیعى انجام گرفت و نتیجتا اعلام شد که شاه را نـمـى خـواهـند؛ اگرچه ملت شجاع این را قبلا بارها اعلام کرده بودند و شاه اصلا هیچ جنبه قانونى دیگر ندارد و تمام ملت براى چندمین بار در سراسر ایران اعلام کردند که ما شاه را نمى خواهیم .

سـؤال: شـمـا احـسـاسـتان نسبت به تظاهرات دیروز چه بوده است؟ آیا شما راضى بوده اید؟

جـواب: کـامـلا راضـى هـسـتـم و عـقـیـده ام بـر ایـن اسـت کـه مـؤثـر بـوده است. مردم با کـمـال نـظـم و آرامـش اعلام کرده اند که ما شاه را نمى خواهیم، شعارها اسلامى بوده است و ضد شاه و جز مسلمانان هیچ کس در این تظاهرات شرکت نداشته است.

سـؤال: ناظرین معقتدند که اگر شاه استعفا بدهد، یکى از دو چیز رخ خواهد داد، یا اینکه یک حکومت اسلامى به معناى واقعى کلمه روى کار خواهد آمد و یا نظامیان، دولت را در دست خواهند گرفت که در نهایت، هر دو کار به نفع روسیه تمام خواهد شد، به نظر شما چه اتفاقى خواهد افتاد؟

جـواب: نـظـامـى هـا اگـر روى کـار بـیـایـنـد، هـمـیـن هـسـت کـه هـسـت و حـل مـشـکـلات نـمـى شـود و مـلت هـم آرام نـخـواهـد گـرفـت و اگـر دولت اسـلامـى تـشـکیل شود که خواهد شد، روسیه به هیچ وجه در ایران قدرت پیدا نخواهد کرد و دولت اسلامى به روسیه اجازه نخواهد داد که در مملکت دخالت کند، چنانچه به هیچ مملکتى اجازه نخواهد داد.

سـؤال: در صورتى که طرفداران شما روى کار بیایند، بر سر خارجیان چه خواهد آمد؟ نـظـر و روش شـمـا نـسـبـت بـه روسـیـه، شـوروى و اسرائیل چه خواهد بود؟

جـواب: امـا خـارجـیـان کـه در مـمـلکـت هـسـتـند، اگر خلافى در مملکت نکنند، حکومت ما بر طبق قـوانـیـنـش بـا آنـان عـمـل خـواهـد کـرد و بـراى آنـان نـاراحـتـى فـراهـم نـخـواهـد شـد. امـا اسـرائیـل مـطـرود مـاسـت و براى همیشه، نه نفت به او مى دهیم و نه آن را به هیچ وجه مى شـنـاسـیـم و امـا شـوروى مـثـل سـایـر مـمـالک اسـت، اگـر چـنـانـچـه احـتـرام متقابل را حفظ کند، ما هم با او رفتار همسایگى مى کنیم و ما به او اجازه دخالت در مملکتمان را نمى دهیم .

سؤال: چه مدت فکر مى کنید شاه خواهد بود؟

جواب: نمى توانم پیش بینى کنم ولى ان شاءالله به همین زودى ها او مى رود.

سؤال: به نظر شما چه مدت مانده است که شاه استعفا بدهد؟

جـواب: نـمـى تـوانـم پـیـش بـیـنـى کـنـم لکـن امـیـد اسـت سـر عقل بیاید و به زودى کنار برود، ما امیدواریم که او را دستگیر کرده و محاکمه نموده و به سزاى اعمالش برسانیم.

* مصاحبه های بعدی امام راحل با رسانه های خارجی را در شماره های بعد مطالعه کنید.

منبع: صحیفه نور/ جلد چهارم

منبع: خبرگزاری حوزه

انتهای پیام/