شاهرود علما

آئین رونمایی از قرآن نگارش شده بر سنگ اثر استاد زمانیان و رونمایی از اثر
«عرش بر زمین» استاد محمود فرشچیان با حضور و سخنرانی تولیت آستان قدس
صورت گرفت. متن خبر